Equinix IBX ® Miami 3 (MI3) Data Center Virtual Tour

Take a virtual tour of MI3, the Gateway to Latin America.